IARC Team

               Rishi Srivastava                                               Shreya Jain                                                                       Adityaojas Sharma

     (Secretary- 7060946154)                     (Additional Secretary-9702608859)                       (Additional Secretary-8558877882)

 

Aashutosh Hirnotia           Ankit Vyas           Ashutosh Patidar          Rohit Dalak          Saurav Saini           Vardan Bapna 

Agrim Patodia             Subrat Sahu               Dhruv Puneet Singh               Gunjan Surana                  Kalpesh Katkade                 

Shreyas Singh               Vishal Sharma            Mansi Dengre            Rithyma          Aaradhya Bansal           Chanukya Potnuru      

Akshay Vairagade         Divyansh Jindal          Hitendar Singh           Jay Modi          Aniket Mathur           Ayush Nawal         

Ishan Shandilya           Manshish Agrawal          Muskaan Bhambri         Navneet Chauhan         Ruchi Sharma           Dinesh  Chavan